DAFTAR NAMA – NAMA KETUA PENGADILAN AGAMA MALANG

No.NAMAPERIODE
01KH. MOH. ANWAR MULYOSIGONDO
02KH. ACH. RIDWAN
03KH. ACHMAD MUHAMMAD
04KH. MOH. ZAINI
05KH. ZB ARIFIN
06Drs. M. DJAZULI
07Drs. YUSUF ILYAS, SH.– 1992
08H. MUHADJIR SIDIQ, SH.1992 – 1995
09Drs. ABU AMAR1995 – 1997
10.Drs. ZABIDI, SH1997 – 2001
11.H. SAIFUDDIN NOORHADI, SH.M.Hum2001 – 2002
12.Drs. H. MUHTADIN, SH.2002 – 2004
13.Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.2004 – 2006
14.H. MOCH. THAIF, SH.2006 – 2008
15.Dra. HJ. UMI KULSUM, SH.2008 – 2010
16.H. IMRON ROSYADI, SH., MH.2010 – 2013
17.Drs. HA IMRON, AR., SH.2013 – 2015
18 .Drs. WALUYO, SH.2016 – 2017
19.Drs. H. SAIFUL KARIM, SH., MH.2018 – 2020
20.Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.2020 – 2021
21.Drs. H. MISBAH, M.H.I2021 – 2023
22.Drs. ZAINAL FARID, S.H., M.HES.2023 – 2024
23.Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.2024 – sekarang

Tim Sejarah PA. Malang

Close My Arsip
Close

Close
MENU NAVIGASI
Kategori